ДО  МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

ДО  Министерството на регионалното развитие и благоустройство -МРРБ

ДО  ДНСК   

ДО  НИНКН

ДО  Съюза на архитектите в България

ДО  ИКОМОС

ДО  Общинския съвет гр. Ловеч

ДО  Дружество ,,Архитектурно наследство” 

ДО  Асоциацията на реставраторите в България

ДО  ГИОКИН

 

От сайта на Община Ловеч получихме информация, че последната ще изпълнява  проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.

 В изпълнение на този проект са изготвени инвестиционни проекти за следните обекти: 

     1. Преустройство и реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч

     2. Рехабилитация на Зоопарк, гр. Ловеч

     3. Преустройство и рехабилитация на Покрит мост, гр. Ловеч

     4. Преустройство на сградата на фондохранилището на Художествена галерия-Ловеч и Регионален историческия музей-Ловеч

     5. Реконструкция и рехабилитация, вкл. въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на ул. „Крайречна”, ул. „Осъмска” и ул. „Баховско шосе”

     6. Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад  „Тодор Кирков”.

 

В настоящата жалба ще акцентираме вниманието Ви върху проекта: „Преустройство и рехабилитация на Покрит мост- Ловеч” № BG161PO001/5-02/2012/031.  

По повод на този проект вече е направена  национална гражданска  петиция във връзка с  нарастващото обществено недоволство, подписана към настоящия момент от 2 865   човека от Ловеч, България и чужбина, изготвена от граждански  инициативен комитет “Да запазим символа Покрит мост- Ловеч”-http://www.peticiq.com/pokritmost, също и фейсбук група.

Известно ни е, че е извършено първо “обществено обсъждане” тихомълком от Ловчалии, които са бенефициер на проектите и предстои проекта да бъде одобрен. На обществените обсъждания са присъствали малък брой граждани, поради незнание за тях. Обявлението за обсъждане не е разпространено и  публикувано в местните медии  и предимно са присъствали и изказвали, хора приближени и свързани с общината и проектантите. Според европейското законодателство, общ. обсъждания са част от изискванията и трябва да са не по-малко от две, а общината е направила две за моста и  по едно за  останалите проекти, общо три. На всяко общ. обсъждане са разглеждани по 3 проекта едновременно, за 3 часа, малко време за важни проекти, променящи града. Ловчалии  искат да направят протести, относно амбициите на горепосочения проект за цялостна промяна на Покритият мост, затова и създадоха петицията. Те желаят запазването му в сегашния си вид. За съжаление сме лишени от възможност да се запознаем детайлно с предложените варианти за  рехабилитация и преустройство на Покрития мост. Информация за проектите сме ползвали от страницата на общината във фейсбук ,,Ловеч-европейските проекти”, от статията “Приказен град става Ловеч в следващите години”, както и от други материали, публикувани в интернет пространството. В сайта на Общината, няма подробна информация за шестте евро-проекта. 

Установихме от предложените варианти на проектите за Покрития мост, че изцяло се променя облика, обема, конструкцията и фасадата му.  Към настоящия момент мостът е изграден така, че максимално съответства по вид и форма  на изгорелия  дървен Покрит мост на Колю Фичето. Реконструкцията и изграждането на моста в този вид е направено през 1981г. изключително професионално и максимално достоверно, като са използвани исторически документи и чертежи, което е очевидно от снимките на изгорелия мост и сегашния му вид.  

В съответствие с оригинала е направена обшивка от дъбово дърво, импрегнирано  по специален начин в Германия и съхранило се повече от 30 години, без да са полагани особени грижи за поддръжката му. То е естествен изолатор, който е  дълготраен материал и един от най- подходящите за такова съоръжение, намиращо се в зона с висока влажност - над река. През 1981 г. е направена реконструкция с интерпретация от арх. Х.Златев, инж. А.Малеев на изгорелия дървен мост на К.Фичето, защото моста на  арх. Олеков е имал сериозни увреждания на пътното платно, дупки, пропадане от амортизация, като транспортен мост. Изградено е ново пътно платно с ,,предварително напрегната конструкция”/в бетона/ и всяка намеса, като ново  изграждане на водопровод и канализация е рискована. Реставрация   на оригиналния дървен мост във същия вид  е невъзможна, и към днешна дата. Моста на К.Фичето е бил на 5 каменни устоя, за да може да  придържа дървената основа/греди/. Изцяло е от дърво, с дървени сглобки, без метал и нито един пирон, затова е изгорял при пожар. Според бълггарското  съвременно законодателство, не може да се изгради  такава лесно запалима изцяло дървена реконструкция на Покрит мост с търговски дюкяни, над река, затова е изградена нова  желязобетоновата конструкция  на моста и облечена дървена обшивка.      

Покритият мост с тази фасада е символ на града и най-посещаваната забележителност в него. 

Сега се предвижда тази дървена обшивка да бъде премахната и от четирите му фасади и да се приложат “мерки за енергийна ефективност-полагане на топлоизолация стиропор или фибран/гипсокартон по фасади, под и покривни пространства”. Тези материали са изключително нетрайни и бутафорни – доказан факт при съвременното строителство у нас, неподходящи за облицовка на мостово съоръжение над река.   

Предвижда се фасада с бяла мазилка, каменна облицовка и дървени елементи, стъклена фасада на входа и изхода, покривът да остане в сегашния си вид или да се преустрои с метална конструкция от неръждаема стомана, облечена в стъкло. Редуцират се съществуващите прозорци с алуминиева дограма по северната и южната фасада и се предлагат дървени пана и рамки около тях. На моста ще бъде променено художественото осветление в екстериора и интериора, ще се изградят водопроводи и канализация, ще се направи подход със стъпала откъм ул. “Търговска”.

Според ,,Задание за проектиране на община Ловеч” има НЕВЕРНИ твърдения, относно сегашното състояние на моста. 

Не е вярно, че мостът не е паметник на културата-културна ценност твърдящо се в заданието. Според документа за обявяване и скицата за обхвата на резервата, Покритият мост е част от резерват АИР „Вароша”, обявен с разпореждане на МС № 364/24.09.1968 г.; Независимо, че не е индивидуален паметник на културата/културна ценност, той е част от групова недвижима културна ценност и  има висока категория на юридическа защита. В ЗКН няма термин „контактна зона”, какъвто е използван в заданието. По този начин се внася объркване не само в терминологията, но и в предварителната нагласа на проектантите.

Не е вярно твърдението за вратите на моста – те са летящи и се затварят, всички прозорци са обезопасени с декоративни метални решетки, с изключение на еркерните прозорци, на които биха могли да се добавят същите решетки. На Покрития мост са изградени покривни триъгълни капандури, копие на моста на Колю Фичето, които осигуряват целодневно естествено осветление. Към настоящия момент мостът е улица на занаятите. Занаятчийските дюкяни са отдадени целогодишно и дългосрочно под наем от общината и наемателите си осигуряват и заплащат отоплението на помещенията, които използват. Преди около 3 години беше изградено ново  външно художествено  осветление на моста. На Покрития мост е поставено електрическо подово отопление още при реконструкцията през 1981г., което не се използва. Тогава са изградени канализация и водоснабдяване на моста, които се използват и до днес и които биха могли да се изолират от замръзване през зимата. На моста е направен Туристически информационен център, който е действащ към днешна дата. Изграден е нов транспортен мост в непосредствена близост, за да се запази Покрития мост, сега пешеходен. На двата входа на моста е изградена достъпна среда, за хора с увреждания. Мостът на К. Фичето е бил с рампи от двете страни като функция на  транспортен мост. Поради това е непонятно за нас защо се предвиждат отново в заданието изброените по-горе намерения като ново изграждане в проекта? 

Според ,,Заданието за проектиране” налице е изготвен технически ПАСПОРТ на мостовото съоръжение, който желаем да ни бъде предоставен, за да се  запознаем как е отразено в него, действителното сегашно състояние на моста. 

Абсурдно и кичозно според нас, е и решението на проектантите да дадат различна визия на двете фасади на моста - северната и южната. Това се налагало от различните функции, които се възлагат по проект на северната и южната му страна:  северната за музеен кът - еркер от полукръгла форма /запазва се сегашния обем/, а южната като място за отдих-нов правоъгълен еркер за тераса, което разбрахме от  ,,Обсъждане на варианти на проектите от община Ловеч” от 14.04.2015г. Нарушава се симетрията и целостта  на съоръжението. 

Това  функционално разделение е абсурдно и няма нищо общо със сега съществуващите от двете страни на моста помещения, използвани от занаятчии и търговци.

Този проект е изготвен от местни архитекти, без същите да са избрани за проектанти, въз основа на конкурс, на които да бъдат разгледани и други идейни проекти, проектирали са всички аритектурни части на шестте евро проекта. Сроковете за  проектирането и обществените обсъждания са изключително кратки, за промяна на цялостната визия на моста и централната градска част.

Считаме, че подобно решение е бутафорно, продиктувано от финансови съображения, мотивирано от единствената цел – да бъдат усвоени повече средства от еврофондовете  и дадено в пълно противоречие с нормативните изисквания.  

Затова и в Община Ловеч ежедневно постъпват десетки ЖАЛБИ срещу този проект от граждани, а също така и в Общински съвет - гр. Ловеч, но те са изцяло игнорирани от администрацията, която продължава да процедира проекта с цел финализирането му.

Реално след запознаване с предложените промени ние считаме, че се създава нов архитектурен обект, който изцяло ще промени облика на символа на града ни, максимално доближаващ се по визия до историческия мост на Колю Фичето, запечатан в съзнанието на няколко поколения българи.  

Ние искаме Покрития мост, да се запази в сегашния си образ, като изключително сполучливо отразяващ първоначалния вид на моста на Уста Колю Фичето и да се извърши професионална консервация на дървената част. В сегашния си вид мостът безспорно е паметник на Колю Фичето, изграден от ловчалии в близкото отминало историческо време. Според  нашия преглед и на архитекти от инициативния комитет, се установи че мостът е в перфектно състояние, необходимо е единствено добра поддръжка на дървената част.  Изискваме да се направят нови обществени и разяснителни обсъждания относно шестте европроекта, общината да се съобрази с мнението на гражданите. 

От становище-съгласуване на Министерството на културата и НИНКН, №33-НН-893от 18/26.09.2014г. разбрахме, че и четирите задания за проектиране, отнасящи се до четирите обекта от АИР „Вароша” са признати за „съобразени с действащата нормативна уредба” – съгласувани. Не е изрично посочен в становището на НИНКН юридическият статут на Покрития мост като част от групова културна ценност, което изисква изрично спазване на ЗКН, а са дадени само общи препоръки. Съгласно Чл. 163 от ЗКН всякакви действия спрямо културната ценност следва да се осъществяват „при максимално запазване на автентичността”.  Това изискване трябва стриктно да се спазва от инвестиционните проекти. 

Част от останалите обекти по проекта, също са в защитена територия, принадлежат към АИР ,,Вароша”: 1. Преустройство и реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч; 4. Преустройство на сградата на фондохранилището на Художествена галерия-Ловеч и Регионален историческия музей-Ловеч; 6. Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков”.

Те също са съгласувани  по  проекттите от НИНКН  и МК.

По проект,,1. Преустройство и реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч”, беше внесена хартиена подписка и подписана от инициативна група от наемателите и ползвателите на Младежкия дом, които са 560 човека към настоящия момент: деца, младежи и спортисти, до Общинския съвет. Подписката е, срещу затварянето на Младежкия дом и превръщането му в музей. С решение на Общинския съвет № 965 от 25.07.2015 г. е гласувано, че предназначението на дома не трябва да се променя, запазва сесегашния статут! Учудващо е за нас, че проектът продължава да се процедира в МК, след като е взето решение за спирането му от ОС. За музей в града имаше специално изградена за тази цел и недовършена сграда в АИР ,,Вароша”, която беше продадена от общината и съборена, а сега искат да изгонят 560 деца от Младежкия дом. 

В списък на паметниците на културата с категория ,,национално значение”на МК в  област Ловеч, под № 21 е "Праисторическо антично и средновековно селище, м.,,Хисарлъка” в града обявен в  ДВ бр.75/1967г. и списък на нац. Паметници-резервати на НИПК под № 15.   Задаваме въпроса, защо беше монтирано остъкляването на т.нар. метална конструкция в базиликата на ловешката крепост, по европейски проект за 4 млн. лв., за светски мероприятия? Ловчанският митрополит Гавриил също се обяви срещу нея. Защо НИНКН и МК съгласуваха проекта и законосъобразно ли е монтирането на 4-тонната метална конструкция в обект от национално значение? В същия списък обявен от МК под № 39 национален паметник на културата е ,,Градска баня ,,Дели хамам”- протокол ном. 7 на НСОПК/ 25.11.1999г., най-старата гражданска постройка от ХV век, която също беше основно променена-обезличена и съгласувана от МК. По евро проект №BG161PO001/3. 1-03/2010/032, ’’Подкрепа за развитие на туристически атракции в община Ловеч” съфинансиран и на  стойност- 4 358 180,78лв.  Задаваме въпроса, за системното нарушаване на законодателството – ЗКН, от институциите в Ловеч и държавата.

Обърнахме се към Регионалния исторически музей - РИМ, в Ловеч, като специалисти за писмено становище, относно цялостната промяна на Покрития мост по проекта. Възмутително е, че отказаха да напишат такова, въпреки задълженията си за опазване на културното наследство по ЗКН. Ръководството на музея се назначава от кмета на общината.

АИР “Вароша” е обявен за архитектурно–исторически резерват с разпореждане № 364 от 24.09.1968г. и съгласно Наредба №10 ДВ. бр73 от 1978г. за опазването му, включваща моста в обвхата на резервата. Като такъв той се ползва от териториалноустройствена защита както по смисъла на ЗКН, така и по смисъла на ЗУТ. 

Покритият мост е съществен елемент от АИР “Вароша”. Съгласно преходните и заключителните разпоредби на ЗКН, § 10. (1) „Заварените обявени по досегашния ред недвижими паметници на културата запазват своя статут и категория като културни ценности по смисъла на този закон”. От това следва, че обявеният през 1968 г. като резерват ,,Вароша”съгласно Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ) с  категория „национално значение”, запазва тази висока категория на юридическа защита. Осъществена е реконструкция с интерпретиране  на оригиналния вид на стария  Покрит мост на К.Фичето,  и  би следвало да се съхранява в този автентичен образ. В световната практика има много примери за  реконструирани обекти, които се пазят в този им вид: базиликата ,,Св.София” в София и в Инстанбул, реконструиран е с промяна в ширината на уличното платно е Орлов мост в София. Инсталации и технически иновации: водоснабдяване и канализация, отопление, изолации,  могат да се модернизират, само ако не нарушават външния вид, естетиката и функцията на културната ценност!

Запознахме се със скица на Общината - виза за проектиране №04-620 от 09.10.2014г., от която е видно, че Покритият мост е в границите на резервата ,,Вароша”, и е част от архитектурен ансамбъл - ЗКН, чл.48,т.2 и т.2а), съгласуването на проекта от МК не е съобразено със закона. Покритият мост е  елемент от ,,Вароша"-групова култтурна  ценност и като такъв е под защита. Средновековната крепост Хисаря и АИР ,,Вароша” притежават статут на резерват, съгласно чл.50 (1) ал.т.2 от ,,национално значение” и ал. 4 от,,ансамблово значение”-групова недвижима културна ценност /ГНКЦ/ от ЗКН. 

Също е видно  и от списък на  нац. резервати-паметници на културата  изготвен от МК, по смисъла на чл. 12 от ЗПКМ, под № 15 е Средновековната крепост ,,Хисаря” и АИР "Вароша”.  Публикуването на АИР "Вароша" в   списъка на ПК/КЦ от национално значение и са  в списъка на резерватите на интернет - сайта на МК се потвърждава, че резерватът е от национално значение. Според ЗКПМ, Глва втора – паметници на културата ДВ/бр.28;бр.94 от 2005г.,, МК упражнява върховен надзор  върху резерватите” и се грижи специално за паметниците на културата/културните ценности (ПК/КЦ) от национално значение!  

Съгласно чл.78 от ЗКН териториалноустройствената защита на недвижимото културно наследство обхваща: 1.режими за опазване; 3. устройствени планове на защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство и специфични правила и нормативи към тях;4. планове за опазване и управление на недвижими културни ценности;5. проектиране, съгласуване и одобряване на устройствените планове и на проектните документации (инвенстиционни и инициативи  проекти за намеси) в защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство и контрол по тяхното прилагане и изпълнение; 6. финансиране и извършване на дейности в недвижимите културни ценности и в охранителните им зони за целите на тяхното опазване и експониране.

Съгласно нормата на чл.13 ал.2  от ЗУТ за територия като АИР “Вароша” следва да бъдат създадени и одобрени специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, тъй като АИР “Вароша” е защитена територия за опазване на културното наследство по смисъла на чл.13 ал.6 от ЗУТ, но такива правила няма. 

В тази връзка считаме, че на настоящия етап е абсолютно недопустимо да се одобрява проектиране преди да са одобрени посочените специфични правила за територията на АИР „Вароша“. 

Всичко това означава беззаконие, неограничена власт и корупциони схеми на администрация, която стои над закона и съда, доколкото не е възможно да се провери проектираното  с кой нормативен акт е съобразено. 

Това е в противоречие с принципите на административния процес и с принципа за разделение на властите.

По повод проучванията, които извършихме във връзка с обявения проект установихме, че ПОКРИТ МОСТ – ГР. ЛОВЕЧ Е ОБЯВЕН ЗА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ АИР „ВАРОША” И ПРИТЕЖАВА ВСИЧКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТАКЪВ ПАМЕТНИК ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО, ЧЕ НЕ Е ИНДИВИДУАЛНА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ! 

Покритият мост е единствен на Балканския полуостров, а в Европа има само три подобни съоръжения. 

Този факт и високата категория на моста като културна ценност изискват неговото опазване в близък до автентичния вид, какъвто се е утвърдил след реконструкцията 1981-84 г. Такива са и изискванията на редица международни документи на световната организация ICOMOS, по които България е страна по силата на тяхното ратифициране.

Затова за нас е учудващо, че до настоящия момент той не е обявен за индивидуален паметник на културата от национално значение, но според нас, и от световно значение. 

По повод на внесените от нас жалби и петиция до институциите, на Общината беше препоръчано и се проведе ново обществено обсъждане-форум на 26.08.15г., на което Ловчалии гласуваха, за запазването на сегашния вид на моста. Общината сега  тиражира в държавата и  в институциите  невярно твърдение, че по проекта се извършва реконструкция на моста на арх. Олеков (т.нар. бял мост). По обсъждания проект се изгражда  реконструкция на мост, нямащ нищо общо с покритите мостове в Ловеч и със сегашния вид  на моста.

Кметът Казанджиев поиска референдум отнсно съдбата на моста. Референдумът лесно може да се манипулира, защото жителите на Ловеч според Национална  база ,,Данни”са 45000, а в действителност са около 12-15000 жители. В референдум трябва да са гласували 40% от жителите на града, което е около 18 000 човека-невъзможен брой. Общината започна да политизира проекта за моста,  а кметът е представен като жертва на предизборната борба. Гражданите на Ловеч се борят за спасяване на  Покрирития мост, емблема на града. 

След публикуването на официално становище на ИКОМОС, от ловешките медии научихме, че общината възнамерява да премахва външната дървена  обшивка на моста и да се монтира нова,  да санира вътрешното пространство с вата. Не е предоставен нов четвърти проект на общината и не е обществено обсъждан! Съгласно Наредба №7/2004г. за енергийна ефективност на сградите Глава първа, чл.1, ал.3, т.1, Наредбата не се прилага ,,за сгради и културни ценности включени в обвахата на ЗКН...”.

От месец ноември 2015 г. има нов кмет, които също продължава процедирането на проекта ,въпреки предизборните обещания за спиране на проекта и запазване сегашния вид на моста. Мостът ще бъде саниран с минерална вата и гипсокартон от вътре и отвън, ще  се премахва външната дървена обшивка и заменя с нова, ще се демонтира мраморната подовата настилка и ще се полага  вата и плочки в два цвята, ще слагат нови модерни витрини, врати и щори, ще се слагат ел. климатици за отопление, окачен таван. В техническа експертиза на проф. Панайотов от 2.10.2015г., която общината е поръчала, е предписано ,,Не е необходимо обшивката да се демонтира”, но общината ще я премахва и ще санира моста.  Въпреки, че проектът е в нарушение на българското законодателство/ЗКН/ и множеството жалби, новия  проект е одобрен и съгласуван с  НИНКН и МК с № 33-893/14.08.2015г. Издадено е Разрешение за строеж № 139/ 09.11.2015г. на Общината, влязло в сила  след 7 дневен срок. След това новия кмет го пробутва, като  ,,представяне" на проекта на 19.11.2015г., което не е обществено обсъждане! Този нов четвърти проект не е предоставен на ловчалии за разглеждане и не е обществено обсъждан, за него научихме от статия в интернет, което ще трябва да обжалваме пред съдебните власти. От документите научихме, че бившия кмет тихомълком  е променил акта за собственост на моста, с които грубо  са нарушени публични обществени интереси на Ловчалии и държавата. Ще изискаме  отмяна на Акт № 53161/16.02.2011г. , с който Покрит мост  е признат за частна общинска собственост.  Фрапиращо в документите, че в нова скица на кадастъра в Ловеч №15-365430-10.10.2014г., не съществува Покрит мост, а моста е вписан като ,,Сграда за търговия”.  Явно общината и кметът след санирането и ремонта смятат  да разпродават Покрития мост и Младежкия дом. Инициативния комитет е получил 5 становища от архитекти, в който е установен статута на моста като културна ценност- ГНКЦ и  с предписание да не се санира моста, които прилагаме.

 От нашите проучвания установихме, че при реконструкцията през 1981 г. пътното  платно на Покрит мост е направено с вътрешна в стоманобетона ,,предварително напрегната конструкция”. При саниране-запечатване на моста, се получава кондензация, влагата се поема от желязобетона и се получава корозия на металните части, също загниване на дървената част, също гъбични образувания и плесени предизвикващи дихателни проблеми. 

Абсурдно е , че според законодателството свързано с финансиране от ЕС, гражданите на Ловеч нямат право да решават и защитават Покрития мост символ на града, вписан в герба на Ловеч, а това се възлага само на специалисти, приближени до общината и държавата, някои от които биха могли да бъдат манипулирани от управляващите в полза на реализирането и усвояването на средства за новия проект. 

Няма да навлизаме в други детайли от проекта, тъй като се надяваме той да бъде изискан от експертите и проучен от специалистите на НИНКН, които с професионализма  и опитността си, ще направят точна  и безпогрешна оценка на стойностите му.   

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛОЖЕНОТО ДОТУК ПРАВИМ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ : 

1. Молим да приемете настоящата жалба и предложение по смисъла на чл.58 ал.4 от Закона за културното наследство  за деклариране на недвижими обекти до Министерството на културата. Молим да се предприемат всички необходими действия от администрацията на Министерство на културата, за да бъде предоставен статут на индивидуална недвижима културна ценност на сегашния вид на Покрития мост. Като достоверен образ на дървения мост, известен сега като Покрития мост на Уста Колю Фичето в гр. Ловеч, като най-важната забележителност и емблема на града.

2. Молим докато не бъдат спазени всички гореизброени изисквания на ЗКН, и особено изискването за придържане към утвърдения образ на Покрития мост и до изработването и одобряването на специфични строителни правила и норми за АИР “Вароша”, мостът като основен елемент от групова недвижима културна ценност, като такъв той е с национално значение и най-високата категория на защита. Молим ДА БЪДЕ СПРЯНО ПРОЦЕДИРАНЕТО И ОДОБРЯВАНЕТО на проект,,Преустройство и рехабилитация на Покрит мост, гр. Ловеч”. Молим всички проекти да се обсъдят, съгласуват  и одобрят от  общественоста в Ловеч, за да бъдат в полза на обществото. 

3. Молим за отмяна на Разрешение за строеж № 139/ 09.11.2015г. и  отмяна на Акт № 53161/16.02.2011г. , с който Покрит мост  е признат за частна общинска собственост.

4. Молим да се извърши държавна, професионална и независима от общината експертиза /която да не е платена от общината/ на евро проекта от специалисти - пътни и мостови инженери, от архитекти, от НИНКН, от МК, от ИКОМОС , които да се запознаят с частите на заданието и проекта: архитектурна, конструктивна, водоснабдяване и канализация, електрическа, топлоснабдяване, отопление, енергийна ефективност и да установят вярно ли е отразено действителното състояние на моста в момента, има ли изготвен технически паспорт на същия, както и налице ли е необходимост от извършване на СМР съгласно проекта, както и вярно ли е изготвена КСС за предвидените СМР.

5. Молим тези експерти да проверят и спазени ли са процедурните правила, свързани с обсъждането, изработването, съгласуването на заданието  и одобряването на проекта.

 

Инициативен комитет "Да запазим символа Покрит мост-Ловеч”

Петицията тук 

 • IN MEMORIAM

  Европеецът Пламен Асенов

   Негова е поредицата „Великите европейци“, излязла в книги, излъчвана по радио „Пловдив“ и публикувана на сайта на „Свободна Европа"

   
 • ПОЗИЦИЯ

  ВУЛКАНизациии

   Коментар на Митко Новков по повод скандала с наградата за роман на годината, която се връчва от фонд "13 века България"

   
 • НЕЗАБРАВИМАТА

  Невена Коканова, която европеизира българското кино

  Тя се наложи на екрана не само с грациозната си красота, но и с щедрия си талант, с който изгради първоначално образите на млади девойки с чисти чувства и естествено поведение 

   
 • КЛАСИКА

  30-те най-добри книги според французите

  Класацията е на френския вестник “Le Monde” от 2013 г. Литературни експерти са селектирали 200 заглавия, а списъкът с първите сто е формиран след избор на десетки хиляди читатели. Представяме ви първите 30.

   
 • ПОРТРЕТ

  Приближаване до Кръстю Лафазанов

  Той не става зъболекар, въпреки че е приет първоначално стоматология, но прави ярки, запомнящи се и незабравими роли в стойностни тв спектакли.

„На 20 години, когато още нищо не знаех за живота, Кафка ми вдъхна желание да пиша, показа ми, че няма нужда да знам имената на нещата и механизмите на света, за да излея чувствата си върху хартия.“

Иън Макюън, английски писател, роден на 21 юни преди 76 години

Европейски дни на наследството: В историческите музеи в Плевен и Бяла Черква

Skif.bg горещо препоръчва за посещение и двете места

„Толкин” на Дом Карукоски (ревю)

 

Пиршество за почитателите на английското кино.

"Пътуване до Хавай" на Хесус дел Серо (ревю)

От същата "серия" е и "Пътуване с татко" (2016) на Анка Мируна Лазареску - отново за бягството отвъд Желязната завеса и за трагичните последици от връщането пак зад нея.

Фантастичният свят на магията и езика

 

Слабо звено на „Вавилон: Тайна история“ от Ребека Ф. Куанг е вмъкването на идеята за дискриминацията, която като че ли става неизменна част от съвременната художествена литература...

„Back to Black“ – новият биографичен филм за Ейми Уайнхаус

 

Биографичните филми работят тогава, когато разглеждат малка и слабо позната част от живота на героя и фокусират вниманието си върху нея

Метерлинк на XXI век

 

Не на последно място, говорейки за Саманта Швеблин и конкретно за сборника „Седем празни къщи“, няма как да подминем и факта, че той е постпандемичен, което засилва темата за самотата, за счупените връзки, за личните лудости…