Кметството в Ловеч отново се зае да придвижва проекта си за съмнителна реконструкция на Покрития мост на Кольо Фичето, съобщиха от инициативния комитет "Да запазим символа Покрит мост - Ловеч”. 

Според гражданите проектът на общината ще нанесе непоправими вреди на паметника на културата. Той вече е деактуван като частна общинска собственост и се води "транспортен обект", което е нарушение на Закона за културното наследство. За санирането обаче има пари по европейската програма "Регионално развитие". Няколко хиляди граждани вече се подписаха в петиция за запазване на облика на моста.  

Инициативният комитет е внесъл предложение до кмета. Ето какво гласи то:  

"Не сме запознати подробно с проекта за преустройство и рехабилитация, тъй като не е представен подробно в сайта на общината, а обществените обсъждания са били така дискретно оповестени, че много граждани са ги пропуснали поради незнание. Обявлението за обсъждане не представя подробно проекта в местните медии, за да се запознаем предварително с предвидените дейности, няма публикуван подробен проект в сайта на общината. Не се изясниха конкретните промени, намерения и строителни намеси, касаещи Покрития мост, въпреки че проектът беше променян няколко пъти. 

Не се изясни от общината ще се сваля ли дървената обшивка на моста и ще се променя ли формата на южния еркер в правоъгълен и до днес. За нас е абсурдно мостът да е с различни фасади, което ще промени цялостната визия, фасада и функцията му, което не е предмет на проекта за рехабилитация. Съществуващия днес мост е сполучливо реконструиран през 1981 г. максимално близо по вид и форма до изгорелия мост на Уста Колю Фичето от 1874 г. Предвижда се  дървената обшивка да се премахне по четирите фасади и като мерки за ,,енергийна ефективност”- полагане на топлоизолация  (стиропор, фибран, вата и гипсокартон) по фасади, външни и вътрешни стени, под подова настилка и в  подпокривни простаранства. Тези материали са нетрайни и бутафорни, неподходящи за облицовка на мостово съоръжение над река. Предвиждат се фасади  с бяла мазилка, ще се редуцират съществуващите прозорци с алуминиева/ пластмасова дограма по северната и южна фасада. Промененото художествено осветление и тези предвидени дейности няма да отговарят  на възрожденския дух на моста. Разбрахме, че ще се демонтира мраморната и каменна подова настилка, която сега е в добро състояние, и ще се полагат вата и плочки от гранитогрес шахматно в два цвята. Излишно разхищение изглежда подмяната на витрини, врати и щори,  окачен таван над улицата с нови модерни пластмасови, което ще промени изцяло сегашния вид на моста. Ще се монтират вътрешни електрически климатици за отопление с новоизграден  в градинката пред моста общ външен генератор с общ електромер. Едва ли това е най-благоприятното решение за разпределение и отчет на потреблението в отделните помещения.  Ще се  изградят нов  водопровод и канализация над вратите на моста, задвижвана от електрическа помпа. Ще се направи подход със стъпала откъм ул. ,,Търговска”, докато мостът на Колю  Фичето е бил с далеч по-удобни рампи като транспортен мост. Вероятно има и други предвидени намеси  с  които не сме запознати, поради липса на информация от общината.

Непонятно остава защо се предвиждат като ново изграждане дейности, които са били осъществени още при реконструкцията на моста през 1981 г. Например съществуващото електрическо водно подово отопление, деликатно скрито под каменната настилка, работи но не се използва. Съществуващите инсталации за канализация и водопровод в двете функционирали кафенета биха могли само  да се  подменят с нови тръби и изолират против  замръзване. Необходими са частични ремонти на покривното медно покритие за отстраняване на ограничени течове, а не цялостна подмяна. Вместо всички да се добавят само липсващите декоративни метални решетки на прозорците на двата еркера. В съществуващия информационен  център подмяната  на оригиналните с пластмасови съвременни витрини и прозорци е недопустимо - нарушава облика на моста,  вместо да  се възстановят старите дограми от доброкачествен дъб. Прегледи на място от архитекти установиха, че мостът е в добро състояние.  

Същевременно е недопустимо да не е проведен конкурс за идейни проекти за толкова важни обекти, определящи характерния облик на града дългосрочно, и четирите проекта да са възложени на едни и същи проектанти. След запознаването ни с предложените промени в проекта за моста считаме, че вместо реставрация се създава нов архитектурен обект, който изцяло ще промени облика на символа на града ни.

Недопустимо е тиражираното в заданието на общината и в проекта невярно твърдение, че мостът не е паметник на културата/културна ценност, което прикрива актуалния му юридически статут. Той е съществена част от АИР ,,Вароша”, обявен с разпореждане на МС с №364/24.09.1968 г. В списъка на археологическите резервати от национално значение, представляващ приложение към чл. 50, ал. 3 от Закона за културното наследство /ЗКН/, този резерват фигурира под №10 като архитектурно-исторически резерват Вароша – гр. Ловеч с название „Средновековна крепост и квартал  Вароша, община Ловеч, област Ловеч”. С промените в ЗКН от 10.04.2009 г. резерватът е трансформиран в  групова недвижима културна ценност (ГНКЦ) от национално значение, в ансамбъл, и като такъв има висока категория на юридическа защита. Програмата за опазване и управление на обекта „Покрит мост” е част Наредба № 10 за опазване и застрояване на архитектурно-историческия резерват Вароша – гр. Ловеч, обн. в  ДВ бр.73/1978 г. в която е записано, че границите на резервата включват Покрития мост (чл.2, ал.1, изр.1). Наредбата е действаща. Проектът нарушава изискването на Наредба №7/2004г., за енергийна ефективност на сградите, Глава Първа, чл.1,ал.3, т.1, според което ,,Наредбата не се прилага ,,за сгради и културни ценности, включени в обвахата на ЗКН”,  предписано и в становищa  на ИКОМОС и ГИОКИН, които сме приложили. Съгласно Чл. 163 от ЗКН, всякакви действия спрямо културната ценност следва да се осъществяват ,,при максимално запазване на автентичността”. Това изискване трябва стриктно да се спазва от инвестиционните проекти. Покритият мост е единствен на Балканския полуостров, а в Европа има само три подобни съоръжения.  

Нашите предложения са следните:

1/ Спиране на проект „Преустройство и рехабилитация на Покрит мост- Ловеч”, защото е в пълно противоречие с нормативните изисквания. Преработка на заданието за проектиране и във връзка с това - отмяна на Строително разрешение №139/09.11.2015г. Създаване на нови идейни проекти от национални архитекти и специалисти за уникалния за България Покрит мост, въз основа на конкурс и спазвайки всички императиви на действащите в страната закони. Идейните проекти да бъдат разгледани  и одобрени от ловчанлии, одобрени от МК и след това да се пристъпи към реализация.         

2/ Отмяна на Акт АЧОС №53161/ 16.02.2011г., с който Покритият мост е признат за частна общинска собственост. Общинският съвет да промени акта за собственост. Според закона за пътищата  мостовете са ,,пътни съоражения”, както са улиците и друг  вид комуникационни съоръжения. Поради това, те могат да бъдат единствено публична собственост и не могат да се продават. От това следва за  изискване за промяна на скица от кадастъра №15-365430-10.10.14г., където мостът е вписан като ,,Сграда за търговия”. Според ЗКН, Чл. 79 (1),(2),(3),(5), бидейки групова недвижима културна ценност, той представлява защитена територия , която следва да се отрази като такава в  кадастралната карта.

3/ Да не се премахва дървената обшивка, да се направи професионална  реставрация и консервация на всички дървени дъбови части, които са в добро състояние според експертиза на инж. Панайотов. Консервацията да се извърши след професионално обследване от лицензирани  експерт-реставратори с писмено предписание за почистване на дървото от лака (без да се шкури), използване на същия метод и материали, с който е импрегнирано сегашното дъбовото дърво, съгласно Наредба №10 от 1978г., за опазване и управление на резервата, днес ГНКЦ. В инетриора да не се заменят витрините, вратите, входните врати и полагане на ажурни ролетни щори с нови, да се запазят сегашните витрини от импрегниран дъб, които са в добро състояние.     

4/ Предложение по смисъла на чл. 58 ал. 4 от Закона за културното наследство  за деклариране на недвижими обекти до Министерството на културата: Да се предприемат всички необходими действия от администрацията, за да бъде предоставен статут на индивидуална недвижима културна ценност на сегашния вид на  Покрития мост. 

5/ Като недвижима културна ценност, да не се санира обектът „Покрит мост” - това ще доведе до промяна във външния вид, противно на предписанията на ЗКН Чл. 163 ,,за максимално запазване на автентичността” Опасенията ни са, че санирането ще предизвика запечатване  на моста, кондензация и капилярна влага, която постепенно ще се  просмуква в бетона и ще уврежда металните и дървени части, ще се образуват плесени и гъбички, които създават дихателни проблеми.

Поради това настояваме: 

 - Да не се премахва оригиналната подова настилка, защото мостът е изграден с напрегната конструкция и всяка намеса в пода и основата е рискована. Където е нарушена, да се отремонтира подовата настилка със същите материали  и да се обработи с абразив, за да не се пързаля при овлажняване. Да не се полага топлоизолация  и гранитни плочи шахматно, да се спазят изискванията в Наредба №10 относно материалите.

 - Да не се монтират канализация и водоснабдяване над вратите на моста, а да се положат нови пропиленови тръби, добре изолирани на съществуващите места.  

- Да се извърши частична изолация на стените на магазините, без подпокривното пространство, с подходящи материали, като за мостово съоръжение. Да не се използва гипсокартон над река, защото се овлажнява и руши. 

 – Да се намери подходящо техническо решение да се  използва съществуващото подово отопление или деликатно да се свърже с паровото отопление на хотела. Да не се монтират климатици с генератор.

 – Да се положи хидро- и топлоизолация на моста отдолу между подпорните колони, да се смажат ролковите лагери на колоните.

- Да не се премахва пешеходната рампа и заменя със стъпала.

- Да се пребоядисат белите вътрешни части на моста с дишаща боя на  варова основа.

- Да не се полага опънат таван с принт на моста.   

6/ За да се развие разнообразна улица на занаятите, е небходимо всички магазини да се ползват само от занаятчии. Да се премахне сегашната порочна практика да се отдават от общината по няколко магазина на един ползвател/ фирма, още по-малко - ако не са занаятчийски. Общината да покани, приеме писмени предложения от занаятчиите и да ги приложи. Да се потърси начин да се стандантизират и оформят подходящо естетически рекламите в целия обект."  

 

 • IN MEMORIAM

  Европеецът Пламен Асенов

   Негова е поредицата „Великите европейци“, излязла в книги, излъчвана по радио „Пловдив“ и публикувана на сайта на „Свободна Европа"

   
 • ПОЗИЦИЯ

  ВУЛКАНизациии

   Коментар на Митко Новков по повод скандала с наградата за роман на годината, която се връчва от фонд "13 века България"

   
 • НЕЗАБРАВИМАТА

  Невена Коканова, която европеизира българското кино

  Тя се наложи на екрана не само с грациозната си красота, но и с щедрия си талант, с който изгради първоначално образите на млади девойки с чисти чувства и естествено поведение 

   
 • КЛАСИКА

  30-те най-добри книги според французите

  Класацията е на френския вестник “Le Monde” от 2013 г. Литературни експерти са селектирали 200 заглавия, а списъкът с първите сто е формиран след избор на десетки хиляди читатели. Представяме ви първите 30.

   
 • ПОРТРЕТ

  Приближаване до Кръстю Лафазанов

  Той не става зъболекар, въпреки че е приет първоначално стоматология, но прави ярки, запомнящи се и незабравими роли в стойностни тв спектакли.

„Един покварен ум никога не може да разбере думите по нормален начин.”

Джовани Бокачо, роден на 16 юни преди 711 години

Европейски дни на наследството: В историческите музеи в Плевен и Бяла Черква

Skif.bg горещо препоръчва за посещение и двете места

„Толкин” на Дом Карукоски (ревю)

 

Пиршество за почитателите на английското кино.

"Пътуване до Хавай" на Хесус дел Серо (ревю)

От същата "серия" е и "Пътуване с татко" (2016) на Анка Мируна Лазареску - отново за бягството отвъд Желязната завеса и за трагичните последици от връщането пак зад нея.

Фантастичният свят на магията и езика

 

Слабо звено на „Вавилон: Тайна история“ от Ребека Ф. Куанг е вмъкването на идеята за дискриминацията, която като че ли става неизменна част от съвременната художествена литература...

„Back to Black“ – новият биографичен филм за Ейми Уайнхаус

 

Биографичните филми работят тогава, когато разглеждат малка и слабо позната част от живота на героя и фокусират вниманието си върху нея

Метерлинк на XXI век

 

Не на последно място, говорейки за Саманта Швеблин и конкретно за сборника „Седем празни къщи“, няма как да подминем и факта, че той е постпандемичен, което засилва темата за самотата, за счупените връзки, за личните лудости…